Användningen av narkotika ökar i Afghanistan

Torkade Vallmoplantor från Nawadistriktet i provinsen Helmand i sydöstra Afghanistan

En rapport från FN:s byrå för narkotika- och kriminalitet (UNODC, United Nations Office on Drugs and Crime) om bruket av narkotika i Afghanistan 2009 bjuder på dyster läsning och visar att utbredningen av narkotikamissbruk nu är ett akut problem även i Afghanistan. Det totala antalet missbrukare har stigit kraftigt sedan den förra undersökningen gjordes 2005 och uppgår 2009 till nära 8 % av befolkningen mellan 15 och 64 år. Det är hög tid att lyfta fram detta allvarliga sociala problem i ljuset.Det allvarligaste problemet med missbruk är föga förvånande relaterat till den omfattande odlingen av Opiumvallmon i Afghanistan. Antalet missbrukare av opium har stigit från 150 000 till 230 000 mellan 2005 och 2009 motsvarande siffror för heroin är en ökning från 50 000 till 120 000.

UNODC har kommit fram till siffrorna i rapporten genom att intervjua drygt 2500 missbrukare och drygt 2500 personer i en officiell kapacitet som har kunskap om bruket av narkotika. Det finns flera metodologiska problem med rapporten som speglar förhållandena i Afghanistan. Det finns ett stigma kring narkotikamissbruk som gör att användningen kan förmodas vara underskattad i vissa områden. Det är speciellt svårt att komma i kontakt med kvinnliga missbrukare. Endast 3 % av de intervjuade missbrukarna var kvinnor, vilket gör att siffrorna om kvinnligt missbruk måste tas med extra stor försiktighet.

Det råder dock  ingen tvekan om att bruket av narkotika har ökat i Afghanistan under senare år med välkända sociala konsekvenser i form av arbetslöshet, skuldsättning och kriminalitet. Rapporten innehåller också oroande uppgifter om att föräldrar ger narkotika till sina barn i en ökande omfattning. Det fanns också en tendens att kvinnor i högre grad än män använde opiumbaserade smärtstillande medel än män. Andelen missbrukare som injicerade var 6 % för opium och 15 % för heroin med åtföljande risk för en ökad smittspridning av HIV och andra sjukdomar som överförs vid delandet av smutsiga nålar.

Den vanligaste drogen idag i Afghanistan är hasch. Rapporten bekräftar också den stora odlingen av cannabis i Afghanistan och det beräknas att uppemot 630 000 brukare av hasch finns i Afghanistan. Här finns stora skillnader i användning mellan könen. Drygt 8 % av männen mellan 15 och 64 år men endast 0,2 % av kvinnorna använde hasch regelbundet. Det tycks också som missbrukarna av hasch har en högre utbildning än de som använder opium och heroin och att debuten sker tidigare. Bruket av hasch tycks vara störst i de områden där cannabis traditionellt har odlats.

Konsekvenserna av opiumodlingen i Afghanistan ses nu inte bara på gatorna i Moskva, London och Paris utan även i Afghanistans städer och byar. Avsaknaden av vårdplatser i Afghanistan är skriande och detta försvårar naturligtvis möjligheterna att nå missbrukarna med information och hjälp. Det viktigaste i dagsläget är förmodligen att lyfta upp frågan på den politiska dagordningen så att den börjar diskuteras. UNODC:s rapport är ett första steg.


Du kan flja svar p detta inlgg via RSS 2.0-flde.
Du kan lmna ett svar, eller skapa en trackback frn din egen sida.

One Response to “Användningen av narkotika ökar i Afghanistan”Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>